Server Housing

Z wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 56: Řádka 56:
 
   </ol>
 
   </ol>
 
</ol>
 
</ol>
&nbsp
+
&nbsp;
 
V Praze dne 26. 09. 2008
 
V Praze dne 26. 09. 2008

Verze z 27. 1. 2009, 11:03

Lidé s přístupem do server-housingu

Provozní řád server-housingu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill na bloku 4

Správcem „Server-housingu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill na bloku 4“ (dále jen „server-housing“) je občanské sdružení Studentská unie ČVUT a v jejím rámci klub Silicon Hill, adresou Zikova 4, 166 36 Praha 6.

 1. Provozovatel
  1. Provozovatelem server-housingu je Studentská unie ČVUT, klub Silicon Hill.
  2. Správce server-housingu je jmenován předsedou klubu z řad členů klubu Silicon Hill. Pokud nemůže vykonávat správu server-housingu, správcem se stává předseda klubu. Správce server-housingu jmenuje své zástupce z řad klubu Silicon Hill.
 2. Všeobecné údaje

Záchranná služba: 155
Požární útvar: 150
Policie ČR: 158
Městská policie: 156

Správce server-housingu:
Lukáš Kužel
pokoj: 8/314B
email: l.kuzel@sh.cvut.cz
ICQ: 68975807
Jabber: firestone@jabber.org
Telefon: (+420) 777 237 232 (osobní, Vodafone)

    (+420) 724 782 530 (klubový, O2)
  1. Pravidla server-housingu
   1. Server-housing slouží aktivním členům klubu Silicon Hill k umístění počítače a připojení do sítě klubu Silicon Hill.
   2. Umístění počítače musí schválit správce server-housingu.
   3. V server-housingu může mít jedna osoba maximálně jeden počítač.
   4. Počítač musí být před umístěním do server-housingu označený následujícím způsobem:
  2. z přední, zadní, horní a obou postranních ploch musí být počítač polepen samolepícím štítkem, který bude obsahovat kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail) majitele a jméno umisťovaného počítače, pod kterým bude počítač zapsán do DUSPSu.
   1. Majitel počítače plně zodpovídá za jeho skutečný fyzický stav a za obsah jeho pevných disků popř. jiných paměťových médií.
   2. Majitel počítače musí před jeho umístěním do server-housingu podepsat „Protokol o umístění počítače v server-housingu“ v kanceláři Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill. Takovýto protokol bude sloužit jako doklad k umístění počítače pro správce server-housingu či jeho zástupce.
   3. Vzor protokolu o umístění počítače v server-housingu se stává nedílnou součástí Provozního řádu server-housingu.
   4. Správce server-housingu nebo jím pověřený zástupce může kdykoliv odpojit umístěný počítač, pokud pojme podezřeni, že daný počítač porušuje Provozní řád server-housingu, platné předpisy klubu Silicon Hil či platné právní předpisy ČR (zejména právní předpisy na ochranu duševního vlastnictví). Správce server-housingu rozhoduje o zrušení umístění počítače.
   5. Do prostoru server-housingu smí člen klubu vstupovat pouze společně se správcem server-housingu nebo jeho zástupcem.
   6. V prostoru server-housingu je zakázána jakákoliv manipulace se zařízením či vybavením server-housingu vyjma majitelem vlastněného počítače a vyjma připojení a odpojení monitory, myši a klávesnice, která je umístěna v server-housingu.
   7. Majitel počítače zodpovídá za poškození server-housingu, ostaního vybavení a dalších umístěných počítačů jím vneseným počítačem případně dalším vneseným vybavením.
   8. Další potřebné vybavení smí majitel počítače vnášet do prostoru server-housingu pouze pro předchozím písemném povolení správce server-housingu. Takto vnesené vybavení musí být označeno stejným způsobem jako umístěné počítače.
   9. Výjimku k umístnění více počítačů uděluje písemně správce server-housingu. Poté následuje totožná procedura jako při umisťování prvního počítače.
   10. Uživatel smí umístit do prostoru server-housingu pouze počítač, který je v souladu s platnými předpisy Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky, tj. zejména v souladu s právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel se zavazuje provozovat počítač podle platných Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky, zejména s právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. 
  3. Závěrečná ustanovení
   1. Provozní řád server-housingu nabývá platnosti dnem 26. 9. 2008.
   2. Provozní řád server-housingu je možné upravovat na základě vzniklých situací správcem server-housingu, po přednesení úprav příslušnému orgánu a schválení úprav příslušným orgánem.
   3. Počítače umístěné v server-housingu před platností tohoto Provozního řádu server-housingu musí splnit povinnosti stanovené tímto Provozním řádem před začátkem jeho platnosti.

   

  V Praze dne 26. 09. 2008

Jmenné prostory

Varianty
Akce