Server Housing

Z wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
<P ALIGN=CENTER STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT SIZE=5><B>Provozn&iacute;
+
<h1>Provozn&iacute; &#345;&aacute;d server-housingu Studentsk&eacute; unie &#268;VUT klubu Silicon Hill na bloku 4</h1>
ř&aacute;d server-housingu</B></FONT></P>
+
<p>Spr&aacute;vcem &bdquo;Server-housingu Studentsk&eacute; unie &#268;VUT klubu Silicon Hill na bloku 4&ldquo; (d&aacute;le jen &bdquo;server-housing&ldquo;) je ob&#269;ansk&eacute; sdru&#382;en&iacute; Studentsk&aacute;   unie &#268;VUT a v&nbsp;jej&iacute;m r&aacute;mci klub Silicon Hill, adresou Zikova 4, 166 36 Praha 6.</p>
<P ALIGN=CENTER STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT SIZE=5><B>Studentsk&eacute;
+
<ol>
unie ČVUT klubu Silicon Hill </B></FONT>
+
  <li>Provozovatel</li>
</P>
+
  <ol>
<P ALIGN=CENTER STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT SIZE=5><B>na bloku 4</B></FONT></P>
+
    <li>Provozovatelem server-housingu je Studentsk&aacute; unie &#268;VUT,  klub Silicon Hill.</li>
<P ALIGN=CENTER STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
    <li>Spr&aacute;vce server-housingu je jmenov&aacute;n p&#345;edsedou klubu z&nbsp;&#345;ad  &#269;len&#367; klubu Silicon Hill. Pokud nem&#367;&#382;e vykon&aacute;vat spr&aacute;vu server-housingu, spr&aacute;vcem se st&aacute;v&aacute; p&#345;edseda klubu. Spr&aacute;vce server-housingu jmenuje sv&eacute; z&aacute;stupce z&nbsp;&#345;ad klubu Silicon Hill.</li>
</P>
+
  </ol>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000">Spr&aacute;vcem
+
  <li>V&scaron;eobecn&eacute; &uacute;daje</li>
„Server-housingu Studentsk&eacute; unie ČVUT klubu Silicon Hill na
+
</ol>
bloku 4“ (d&aacute;le jen „server-housing“) je občansk&eacute;
+
<p>Z&aacute;chrann&aacute; slu&#382;ba: 155<br>
sdružen&iacute; Studentsk&aacute; unie ČVUT klub Silicon Hill,
+
  Po&#382;&aacute;rn&iacute; &uacute;tvar: 150<br>
adresou Zikova 4, 166 36 Praha 6.</FONT></P>
+
  Policie &#268;R: 158<br>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
  M&#283;stsk&aacute; policie: 156</p>
</P>
+
<p>Spr&aacute;vce server-housingu:<br>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
  Luk&aacute;&scaron; Ku&#382;el<br>
</P>
+
  pokoj: 8/314B<br>
<OL TYPE=I>
+
  <a href="mailto:l.kuzel@sh.cvut.cz">l.kuzel@sh.cvut.cz</a> <br>
<LI><P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt"><B>Provozovatel</B></FONT></FONT></P>
+
  ICQ: 68975807<br>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"></P>
+
  Jabber: <a href="mailto:firestone@jabber.org">firestone@jabber.org</a><br>
</OL>
+
  Telefon: (+420) 777&nbsp;237&nbsp;232</p>
<OL TYPE=a>
+
<ol>
<LI><P ALIGN=JUSTIFY><FONT COLOR="#000000">Provozovatelem
+
  <li>Pravidla server-housingu</li>
server-housingu je Studentsk&aacute; unie ČVUT klub Silicon Hill.</FONT></P>
+
  <ol>
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>Spr&aacute;vcem server-housingu se st&aacute;v&aacute;
+
    <li>Server-housing slou&#382;&iacute; aktivn&iacute;m &#269;len&#367;m klubu Silicon Hill k um&iacute;st&#283;n&iacute; po&#269;&iacute;ta&#269;e a p&#345;ipojen&iacute; do s&iacute;t&#283; klubu Silicon Hill.</li>
z&aacute;stupce bloku, zvolen&yacute; v ř&aacute;dn&yacute;ch
+
    <li>Um&iacute;st&#283;n&iacute; po&#269;&iacute;ta&#269;e mus&iacute; schv&aacute;lit spr&aacute;vce server-housingu.</li>
volb&aacute;ch klubu Silicon Hill, pokud však nemůže, nebo nechce vykonávat správu server-housing, jmenuje správce server-housingu z řad členů klubu Silicon Hill.Správce server-housingu jmenuje sv&eacute; z&aacute;stupce
+
    <li>V server-housingu m&#367;&#382;e m&iacute;t jedna osoba maxim&aacute;ln&#283; jeden po&#269;&iacute;ta&#269;.</li>
z řad klubu Silicon Hill.</P>
+
    <li>Po&#269;&iacute;ta&#269; mus&iacute; b&yacute;t p&#345;ed um&iacute;st&#283;n&iacute;m do server-housingu ozna&#269;en&yacute; n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;m zp&#367;sobem:</li>
</OL>
+
  </ol>
<OL TYPE=I START=2>
+
  <li>z p&#345;edn&iacute;, zadn&iacute;, horn&iacute; a obou postrann&iacute;ch ploch mus&iacute; b&yacute;t po&#269;&iacute;ta&#269; polepen samolep&iacute;c&iacute;m &scaron;t&iacute;tkem, kter&yacute; bude obsahovat kontaktn&iacute; &uacute;daje (jm&eacute;no, p&#345;&iacute;jmen&iacute;, telefon, e-mail) majitele a jm&eacute;no umis&#357;ovan&eacute;ho po&#269;&iacute;ta&#269;e, pod kter&yacute;m bude po&#269;&iacute;ta&#269; zaps&aacute;n do DUSPSu.</li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"></P>
+
  <ol>
<LI><P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000">
+
    <li>Majitel po&#269;&iacute;ta&#269;e pln&#283; zodpov&iacute;d&aacute; za jeho skute&#269;n&yacute; fyzick&yacute; stav a za obsah jeho pevn&yacute;ch disk&#367; pop&#345;. jin&yacute;ch pam&#283;&#357;ov&yacute;ch m&eacute;di&iacute;.</li>
<FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt"><B>Všeobecn&eacute; &uacute;daje</B></FONT></FONT></P>
+
    <li>Majitel po&#269;&iacute;ta&#269;e mus&iacute; p&#345;ed jeho um&iacute;st&#283;n&iacute;m do server-housingu podepsat &bdquo;Protokol o um&iacute;st&#283;n&iacute; po&#269;&iacute;ta&#269;e v&nbsp;server-housingu&ldquo;  v kancel&aacute;&#345;i Studentsk&eacute; unie &#268;VUT klubu Silicon Hill. Takov&yacute;to protokol bude slou&#382;it jako doklad k um&iacute;st&#283;n&iacute; po&#269;&iacute;ta&#269;e pro spr&aacute;vce server-housingu &#269;i jeho z&aacute;stupce.</li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"></P>
+
    <li>Vzor protokolu o um&iacute;st&#283;n&iacute; po&#269;&iacute;ta&#269;e v server-housingu se st&aacute;v&aacute; ned&iacute;lnou sou&#269;&aacute;st&iacute; Provozn&iacute;ho &#345;&aacute;du server-housingu.</li>
</OL>
+
    <li>Spr&aacute;vce server-housingu nebo j&iacute;m pov&#283;&#345;en&yacute; z&aacute;stupce m&#367;&#382;e  kdykoliv odpojit um&iacute;st&#283;n&yacute; po&#269;&iacute;ta&#269;, pokud pojme podez&#345;eni, &#382;e dan&yacute; po&#269;&iacute;ta&#269;  poru&scaron;uje Provozn&iacute; &#345;&aacute;d server-housingu, platn&eacute; p&#345;edpisy klubu Silicon Hil &#269;i  platn&eacute; pr&aacute;vn&iacute; p&#345;edpisy &#268;R (zejm&eacute;na pr&aacute;vn&iacute; p&#345;edpisy na ochranu du&scaron;evn&iacute;ho  vlastnictv&iacute;). Spr&aacute;vce server-housingu rozhoduje o zru&scaron;en&iacute; um&iacute;st&#283;n&iacute; po&#269;&iacute;ta&#269;e. </li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 0.66cm; margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000"><B>Z&aacute;chrann&aacute;
+
    <li>Do prostoru server-housingu sm&iacute; &#269;len klubu vstupovat pouze spole&#269;n&#283; se spr&aacute;vcem server-housingu nebo jeho z&aacute;stupcem.</li>
služba: </B>155</FONT></P>
+
    <li>V prostoru server-housingu je zak&aacute;z&aacute;na jak&aacute;koliv manipulace se za&#345;&iacute;zen&iacute;m &#269;i vybaven&iacute;m server-housingu vyjma majitelem vlastn&#283;n&eacute;ho po&#269;&iacute;ta&#269;e a vyjma p&#345;ipojen&iacute; a odpojen&iacute; monitory, my&scaron;i a kl&aacute;vesnice, kter&aacute; je um&iacute;st&#283;na v server-housingu.</li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 0.66cm; margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000"><B>Pož&aacute;rn&iacute;
+
    <li>Majitel po&#269;&iacute;ta&#269;e zodpov&iacute;d&aacute; za po&scaron;kozen&iacute; server-housingu, ostan&iacute;ho vybaven&iacute; a dal&scaron;&iacute;ch um&iacute;st&#283;n&yacute;ch po&#269;&iacute;ta&#269;&#367; j&iacute;m vnesen&yacute;m po&#269;&iacute;ta&#269;em p&#345;&iacute;padn&#283;  dal&scaron;&iacute;m vnesen&yacute;m vybaven&iacute;m.</li>
&uacute;tvar: </B>150</FONT></P>
+
    <li>Dal&scaron;&iacute; pot&#345;ebn&eacute; vybaven&iacute; sm&iacute; majitel po&#269;&iacute;ta&#269;e vn&aacute;&scaron;et do prostoru server-housingu pouze pro p&#345;edchoz&iacute;m p&iacute;semn&eacute;m povolen&iacute; spr&aacute;vce server-housingu. Takto vnesen&eacute; vybaven&iacute; mus&iacute; b&yacute;t ozna&#269;eno stejn&yacute;m zp&#367;sobem jako um&iacute;st&#283;n&eacute; po&#269;&iacute;ta&#269;e.</li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 0.66cm; margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000"><B>Policie
+
    <li>V&yacute;jimku k um&iacute;stn&#283;n&iacute; v&iacute;ce po&#269;&iacute;ta&#269;&#367; ud&#283;luje p&iacute;semn&#283;  spr&aacute;vce server-housingu. Pot&eacute; n&aacute;sleduje toto&#382;n&aacute; procedura jako p&#345;i umis&#357;ov&aacute;n&iacute; prvn&iacute;ho po&#269;&iacute;ta&#269;e.</li>
ČR: </B>158</FONT></P>
+
    <li>U&#382;ivatel sm&iacute; um&iacute;stit do prostoru server-housingu pouze  po&#269;&iacute;ta&#269;, kter&yacute; je v souladu s platn&yacute;mi p&#345;edpisy Pravidel u&#382;&iacute;v&aacute;n&iacute; s&iacute;t&#283; klubu Silicon Hill a v souladu s pr&aacute;vn&iacute; &uacute;pravou legislativy &#268;esk&eacute; republiky, tj. zejm&eacute;na v&nbsp;souladu s&nbsp;pr&aacute;vn&iacute;mi p&#345;edpisy na ochranu du&scaron;evn&iacute;ho  vlastnictv&iacute;. U&#382;ivatel se zavazuje provozovat po&#269;&iacute;ta&#269; podle platn&yacute;ch Pravidel u&#382;&iacute;v&aacute;n&iacute; s&iacute;t&#283; klubu Silicon Hill a v souladu s pr&aacute;vn&iacute; &uacute;pravou legislativy &#268;esk&eacute;  republiky, zejm&eacute;na s&nbsp;pr&aacute;vn&iacute;mi p&#345;edpisy na ochranu du&scaron;evn&iacute;ho  vlastnictv&iacute;.&nbsp; </li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 0.66cm; margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000"><B>Městsk&aacute;
+
  </ol>
policie: </B>156</FONT></P>
+
  <li>Z&aacute;v&#283;re&#269;n&aacute; ustanoven&iacute;</li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 0.66cm; margin-bottom: 0cm"><BR>
+
  <ol>
</P>
+
    <li>Provozn&iacute; &#345;&aacute;d server-housingu nab&yacute;v&aacute; platnosti dnem 26. 9. 2008.</li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 0.66cm; margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000"><B>Zastupující spr&aacute;vce
+
    <li>Provozn&iacute; &#345;&aacute;d server-housingu je mo&#382;n&eacute; upravovat na z&aacute;klad&#283; vznikl&yacute;ch situac&iacute; spr&aacute;vcem server-housingu, po p&#345;ednesen&iacute; &uacute;prav  p&#345;&iacute;slu&scaron;n&eacute;mu org&aacute;nu a schv&aacute;len&iacute; &uacute;prav p&#345;&iacute;slu&scaron;n&yacute;m org&aacute;nem.</li>
server-housingu:</B> Lukáš Kužel</FONT></P>
+
    <li>Po&#269;&iacute;ta&#269;e um&iacute;st&#283;n&eacute; v server-housingu p&#345;ed platnost&iacute; tohoto Provozn&iacute;ho &#345;&aacute;du server-housingu mus&iacute; splnit povinnosti stanoven&eacute; t&iacute;mto  Provozn&iacute;m &#345;&aacute;dem p&#345;ed za&#269;&aacute;tkem jeho platnosti.</li>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 0.66cm; margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000">
+
  </ol>
<ol>e-mail: hosting4@lists.sh.cvut.cz</ol></FONT></P>
+
</ol>
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 0.66cm; margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000">
+
<p>&nbsp;</p>
<ol>Lukáš "Firestone" Kužel</ol>
+
<p>V Praze dne 05. 11. 2008</p>
<ol>l.kuzel@sh.cvut.cz</ol>
+
<ol>icq: 68975807</ol>
+
<ol>jabber: firestone@jabber.org</ol>
+
<ol>phone: +420 777 237 232</ol>
+
<ol>pokoj: 8/314</ol>
+
</FONT></P>
+
 
+
 
+
 
+
<OL TYPE=I START=3>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000">
+
<FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt"><B>Pravidla server-housingu</B></FONT></FONT></P>
+
</OL>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<OL TYPE=a>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>Server-housing slouž&iacute; AKTIVN&Iacute;M
+
členům klubu Silicon Hill k um&iacute;stěn&iacute; poč&iacute;tače
+
a připojen&iacute; do s&iacute;klubu Silicon Hill.</P>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>Um&iacute;stěn&iacute; poč&iacute;tače mus&iacute;
+
schv&aacute;lit spr&aacute;vce server-housingu.</P>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>V server-housingu může m&iacute;t jedna osoba
+
maxim&aacute;lně jeden poč&iacute;tač.</P>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>Poč&iacute;tač mus&iacute; b&yacute;t před
+
um&iacute;stěn&iacute;m do server-housingu označen&yacute;
+
n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;m způsobem:</P>
+
<UL>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>z předn&iacute;, zadn&iacute;, horn&iacute; a
+
obou postrann&iacute;ch ploch mus&iacute; b&yacute;t poč&iacute;tač
+
polepen samolep&iacute;c&iacute;m št&iacute;tkem, kter&yacute;
+
bude obsahovat kontaktn&iacute; &uacute;daje (jm&eacute;no,
+
&iacute;jmen&iacute;, mobil, e-mail) majitele a jm&eacute;no
+
umisťovan&eacute;ho poč&iacute;tače, pod kter&yacute;m bude
+
poč&iacute;tač zaps&aacute;n do DUSPSu.</P>
+
</UL>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>Majitel poč&iacute;tače plně zodpov&iacute;d&aacute;
+
za jeho skutečn&yacute; fyzick&yacute; stav a za obsah jeho pevn&yacute;ch
+
disků popř. jin&yacute;ch paměťov&yacute;ch m&eacute;di&iacute;.</P>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>Majitel poč&iacute;tače mus&iacute; před
+
jeho um&iacute;stěn&iacute;m do server-housingu podepsat PROTOKOL O
+
UM&Iacute;STĚN&Iacute; POČ&Iacute;TAČE V SERVER-HOUSINGU v
+
sekretari&aacute;tu Studentsk&eacute; unie ČVUT klubu Silicon Hill.
+
Takov&yacute;to protokol bude sloužit jako doklad k um&iacute;stěn&iacute;
+
poč&iacute;tače pro spr&aacute;vce server-housingu či jeho
+
z&aacute;stupce.</P>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY>Vzor protokolu o um&iacute;stěn&iacute; poč&iacute;tače
+
v server-housingu se st&aacute;v&aacute; ned&iacute;lnou souč&aacute;st&iacute;
+
Provozn&iacute;ho ř&aacute;du server-housingu.</P>
+
<LI><P>Správce server-housingu nebo jím pověřený zástupce může kdykoliv
+
        odpojit umístěný počítač, pokud pojme podezřeni, že daný počítač
+
        porušuje Provozní řád server-housingu a platné předpisy klubu Silicon Hill. Správce server-housingu rozhoduje o zrušení umístění
+
        počítače. </P>
+
<LI><P>Do prostoru server-housingu sm&iacute; člen klubu vstupovat
+
pouze společně se spr&aacute;vcem  
+
</P>
+
<P>server-housingu nebo jeho z&aacute;stupcem.</P>
+
<LI><P>V prostoru server-housingu je zak&aacute;z&aacute;na
+
jak&aacute;koliv manipulace se zař&iacute;zen&iacute;m či
+
vybaven&iacute;m server-housingu vyjma majitelem vlastněn&eacute;ho
+
poč&iacute;tače a vyjma připojen&iacute; a odpojen&iacute;
+
monitory, myši a kl&aacute;vesnice, kter&aacute; je um&iacute;stěna
+
v server-housingu.</P>
+
<LI><P>Majitel poč&iacute;tače zodpov&iacute;d&aacute; za
+
poškozen&iacute; server-housingu, ostan&iacute;ho vybaven&iacute; a
+
dalš&iacute;ch um&iacute;stěn&yacute;ch poč&iacute;tačů j&iacute;m
+
vnesen&yacute;m poč&iacute;tačem př&iacute;padně dalš&iacute;m
+
vnesen&yacute;m vybaven&iacute;m.</P>
+
<LI><P>Dalš&iacute; potřebn&eacute; vybaven&iacute; sm&iacute;
+
majitel poč&iacute;tače vn&aacute;šet do prostoru server-housingu
+
pouze pro předchoz&iacute;m p&iacute;semn&eacute;m povolen&iacute;
+
spr&aacute;vce server-housingu. Takto vnesen&eacute; vybaven&iacute;
+
mus&iacute; b&yacute;t označeno stejn&yacute;m způsobem jako
+
um&iacute;stěn&eacute; poč&iacute;tače.</P>
+
<LI><P>V&yacute;jimku k um&iacute;stněn&iacute; v&iacute;ce
+
poč&iacute;tačů uděluje p&iacute;semně spr&aacute;vce
+
server-housingu. Pot&eacute; n&aacute;sleduje totožn&aacute;
+
procedura jako při umisťov&aacute;n&iacute; prvn&iacute;ho
+
poč&iacute;tače.</P>
+
<LI><P>Uživatel umisťuje do prostoru server-housingu počítač, který je v souladu
+
        s platnými předpisy Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s
+
        právní úpravou legislativy České republiky. Uživatel se zavazuje provozovat počítač podle platných Pravidel užívání sítě
+
        klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky.  .</P>
+
<LI><P>Uživateli je doporučeno, mít v server-housingu na svém počítači nastavené DHCP pro zjišťování a přidělaní IP adresy pro svůj počítač. "Bod doposud neschválen."</P>
+
</OL>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<OL TYPE=I START=4>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT COLOR="#000000"><FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt"><B>Z&aacute;věrečn&aacute;
+
ustanoven&iacute;</B></FONT></FONT></P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"></P>
+
</OL>
+
<OL TYPE=a>
+
<LI><P>Provozn&iacute; ř&aacute;d server-housingu nab&yacute;v&aacute;
+
platnosti dnem 18.04.2008.</P>
+
<LI><P>Provozn&iacute; ř&aacute;d server-housingu je možn&eacute;
+
upravovat na z&aacute;kladě vznikl&yacute;ch situac&iacute;
+
spr&aacute;vcem server-housingu, po přednesení úprav příslušnému orgánu a schválení úprav příslušným orgánem.</P>
+
<LI><P>Poč&iacute;tače um&iacute;stěn&eacute; v server-housingu
+
před platnost&iacute; tohoto Provozn&iacute;ho ř&aacute;du
+
server-housingu mus&iacute; splnit povinnosti stanoven&eacute; t&iacute;mto
+
Provozn&iacute;m ř&aacute;dem před zač&aacute;tkem jeho
+
platnosti.</P>
+
</OL>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">V Praze dne 18.04.2007</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0cm">........................................................
+
               
+
</P>
+
<P ALIGN=RIGHT STYLE="margin-bottom: 0cm">spr&aacute;vci
+
server-housingu                       
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=CENTER STYLE="margin-bottom: 0cm; page-break-before: always">
+
<FONT SIZE=4 STYLE="font-size: 16pt"><B>Protokol o um&iacute;stěn&iacute;
+
poč&iacute;tače v server-housingu</B></FONT></P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><B>Společnost</B>:
+
<B>Stu<FONT SIZE=3><FONT FACE="Times New Roman, serif">dentsk&aacute;
+
unie ČVUT klub Silicon Hill</FONT></FONT></B></P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Times New Roman, serif"><FONT SIZE=3>IČ:
+
<FONT COLOR="#000000">67981224</FONT></FONT></FONT></P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Times New Roman, serif"><FONT SIZE=3>DIČ:
+
CZ<FONT COLOR="#000000">67981224</FONT></FONT></FONT></P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><FONT FACE="Times New Roman, serif"><FONT SIZE=3>s&iacute;dlem:
+
Zikova 4, 166 36 Praha 6</FONT></FONT></P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">zastoupen&aacute;:
+
Davidem Hrom&aacute;dkou</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">(d&aacute;le jen
+
„společnost&quot;)</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">a</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><B>Uživatel</B>: …………..…………..…………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Narozen&yacute;:
+
…………..…………..…………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Bytem:
+
…………..…………..…………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Mobil: …………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">(d&aacute;le jako
+
&quot;uživatel&quot;)</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Umisťovan&yacute;
+
poč&iacute;tač do <B>server-housingu na bloku 4</B>:</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Typ: …………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Jm&eacute;no poč&iacute;tače
+
v DUSPSu: …………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Fyzick&aacute; adresa
+
s&iacute;ťov&eacute; karty: …………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Př&iacute;slušenstv&iacute;:
+
…………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"> …………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"> …………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"> …………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Hodnota um&iacute;stěn&eacute;ho
+
vybaven&iacute;:   …………………………………..</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">&Uacute;čel,
+
za kter&yacute;m je poč&iacute;tač umisťov&aacute;n:
+
…………………………………..…………………………</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">
+
…………………………………..…………………………</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=CENTER STYLE="margin-bottom: 0cm"><B>I. Obecn&aacute;
+
ustanoven&iacute;</B></P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<OL TYPE=a>
+
<LI><P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Uživatel umisťuje
+
do prostoru server-housingu poč&iacute;tač, kter&yacute; je v
+
souladu se z&aacute;kony Česk&eacute; republiky a jehož provoz
+
nebude v rozporu se z&aacute;kony Česk&eacute; republiky.</P>
+
</OL>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">Datum a m&iacute;sto: ………………
+
  v Praze</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"><BR>
+
</P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm"> ……………………….........
+
………………………......... </P>
+
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">     uživatel  
+
společnost</P>
+

Verze z 11. 11. 2008, 23:54

Provozní řád server-housingu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill na bloku 4

Správcem „Server-housingu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill na bloku 4“ (dále jen „server-housing“) je občanské sdružení Studentská unie ČVUT a v jejím rámci klub Silicon Hill, adresou Zikova 4, 166 36 Praha 6.

 1. Provozovatel
  1. Provozovatelem server-housingu je Studentská unie ČVUT, klub Silicon Hill.
  2. Správce server-housingu je jmenován předsedou klubu z řad členů klubu Silicon Hill. Pokud nemůže vykonávat správu server-housingu, správcem se stává předseda klubu. Správce server-housingu jmenuje své zástupce z řad klubu Silicon Hill.
 2. Všeobecné údaje

Záchranná služba: 155
Požární útvar: 150
Policie ČR: 158
Městská policie: 156

Správce server-housingu:
Lukáš Kužel
pokoj: 8/314B
<a href="mailto:l.kuzel@sh.cvut.cz">l.kuzel@sh.cvut.cz</a>
ICQ: 68975807
Jabber: <a href="mailto:firestone@jabber.org">firestone@jabber.org</a>
Telefon: (+420) 777 237 232

 1. Pravidla server-housingu
  1. Server-housing slouží aktivním členům klubu Silicon Hill k umístění počítače a připojení do sítě klubu Silicon Hill.
  2. Umístění počítače musí schválit správce server-housingu.
  3. V server-housingu může mít jedna osoba maximálně jeden počítač.
  4. Počítač musí být před umístěním do server-housingu označený následujícím způsobem:
 2. z přední, zadní, horní a obou postranních ploch musí být počítač polepen samolepícím štítkem, který bude obsahovat kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, e-mail) majitele a jméno umisťovaného počítače, pod kterým bude počítač zapsán do DUSPSu.
  1. Majitel počítače plně zodpovídá za jeho skutečný fyzický stav a za obsah jeho pevných disků popř. jiných paměťových médií.
  2. Majitel počítače musí před jeho umístěním do server-housingu podepsat „Protokol o umístění počítače v server-housingu“ v kanceláři Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill. Takovýto protokol bude sloužit jako doklad k umístění počítače pro správce server-housingu či jeho zástupce.
  3. Vzor protokolu o umístění počítače v server-housingu se stává nedílnou součástí Provozního řádu server-housingu.
  4. Správce server-housingu nebo jím pověřený zástupce může kdykoliv odpojit umístěný počítač, pokud pojme podezřeni, že daný počítač porušuje Provozní řád server-housingu, platné předpisy klubu Silicon Hil či platné právní předpisy ČR (zejména právní předpisy na ochranu duševního vlastnictví). Správce server-housingu rozhoduje o zrušení umístění počítače.
  5. Do prostoru server-housingu smí člen klubu vstupovat pouze společně se správcem server-housingu nebo jeho zástupcem.
  6. V prostoru server-housingu je zakázána jakákoliv manipulace se zařízením či vybavením server-housingu vyjma majitelem vlastněného počítače a vyjma připojení a odpojení monitory, myši a klávesnice, která je umístěna v server-housingu.
  7. Majitel počítače zodpovídá za poškození server-housingu, ostaního vybavení a dalších umístěných počítačů jím vneseným počítačem případně dalším vneseným vybavením.
  8. Další potřebné vybavení smí majitel počítače vnášet do prostoru server-housingu pouze pro předchozím písemném povolení správce server-housingu. Takto vnesené vybavení musí být označeno stejným způsobem jako umístěné počítače.
  9. Výjimku k umístnění více počítačů uděluje písemně správce server-housingu. Poté následuje totožná procedura jako při umisťování prvního počítače.
  10. Uživatel smí umístit do prostoru server-housingu pouze počítač, který je v souladu s platnými předpisy Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky, tj. zejména v souladu s právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Uživatel se zavazuje provozovat počítač podle platných Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky, zejména s právními předpisy na ochranu duševního vlastnictví. 
 3. Závěrečná ustanovení
  1. Provozní řád server-housingu nabývá platnosti dnem 26. 9. 2008.
  2. Provozní řád server-housingu je možné upravovat na základě vzniklých situací správcem server-housingu, po přednesení úprav příslušnému orgánu a schválení úprav příslušným orgánem.
  3. Počítače umístěné v server-housingu před platností tohoto Provozního řádu server-housingu musí splnit povinnosti stanovené tímto Provozním řádem před začátkem jeho platnosti.

 

V Praze dne 05. 11. 2008

Jmenné prostory

Varianty
Akce