Server Housing

Z wiki.siliconhill.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 66: Řádka 66:
 
<ol>jabber: firestone@jabber.org</ol>
 
<ol>jabber: firestone@jabber.org</ol>
 
<ol>phone: +420 777 237 232</ol>
 
<ol>phone: +420 777 237 232</ol>
 +
<ol>pokoj: 8/314</ol>
 
</FONT></P>
 
</FONT></P>
  

Verze z 3. 4. 2008, 23:45

Provozní řád server-housingu

Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill

na bloku 4


Správcem „Server-housingu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill na bloku 4“ (dále jen „server-housing“) je občanské sdružení Studentská unie ČVUT klub Silicon Hill, adresou Zikova 4, 166 36 Praha 6. 1. Provozovatel

 1. Provozovatelem server-housingu je Studentská unie ČVUT klub Silicon Hill.

 2. Správcem server-housingu se stává zástupce bloku, zvolený v řádných volbách klubu Silicon Hill, pokud však nemůže, nebo nechce vykonávat správu server-housing, jmenuje správce server-housingu z řad členů klubu Silicon Hill.Správce server-housingu jmenuje své zástupce z řad klubu Silicon Hill.

 1. Všeobecné údaje

Záchranná služba: 155

Požární útvar: 150

Policie ČR: 158

Městská policie: 156


Zastupující správce server-housingu: Zdeněk Prejza, Lukáš Kužel


EMAIL: hosting4@lists.sh.cvut.cz

nebo

  Zdenek Prejza (aka yoz)
  z.prejza@sh.cvut.cz
  jabber: yoz@jabber.cz
  icq: 128465068
  phone: +420 602 166 832
  pokoj: 4/34


  Lukas Kuzel (aka Firestone)
  l.kuzel@sh.cvut.cz
  icq: 68975807
  jabber: firestone@jabber.org
  phone: +420 777 237 232
  pokoj: 8/314


 1. Pravidla server-housingu


 1. Server-housing slouží AKTIVNÍM členům klubu Silicon Hill k umístění počítače a připojení do sítě klubu Silicon Hill.

 2. Umístění počítače musí schválit správce server-housingu.

 3. V server-housingu může mít jedna osoba maximálně jeden počítač.

 4. Počítač musí být před umístěním do server-housingu označený následujícím způsobem:

  • z přední, zadní, horní a obou postranních ploch musí být počítač polepen samolepícím štítkem, který bude obsahovat kontaktní údaje (jméno, příjmení, mobil, e-mail) majitele a jméno umisťovaného počítače, pod kterým bude počítač zapsán do DUSPSu.

 5. Majitel počítače plně zodpovídá za jeho skutečný fyzický stav a za obsah jeho pevných disků popř. jiných paměťových médií.

 6. Majitel počítače musí před jeho umístěním do server-housingu podepsat PROTOKOL O UMÍSTĚNÍ POČÍTAČE V SERVER-HOUSINGU v sekretariátu Studentské unie ČVUT klubu Silicon Hill. Takovýto protokol bude sloužit jako doklad k umístění počítače pro správce server-housingu či jeho zástupce.

 7. Vzor protokolu o umístění počítače v server-housingu se stává nedílnou součástí Provozního řádu server-housingu.

 8. Správce server-housingu nebo jím pověřený zástupce může kdykoliv odpojit umístěný počítač, pokud pojme podezřeni, že daný počítač porušuje Provozní řád server-housingu a platné předpisy klubu Silicon Hill. Správce server-housingu rozhoduje o zrušení umístění počítače.

 9. Do prostoru server-housingu smí člen klubu vstupovat pouze společně se správcem

  server-housingu nebo jeho zástupcem.

 10. V prostoru server-housingu je zakázána jakákoliv manipulace se zařízením či vybavením server-housingu vyjma majitelem vlastněného počítače a vyjma připojení a odpojení monitory, myši a klávesnice, která je umístěna v server-housingu.

 11. Majitel počítače zodpovídá za poškození server-housingu, ostaního vybavení a dalších umístěných počítačů jím vneseným počítačem případně dalším vneseným vybavením.

 12. Další potřebné vybavení smí majitel počítače vnášet do prostoru server-housingu pouze pro předchozím písemném povolení správce server-housingu. Takto vnesené vybavení musí být označeno stejným způsobem jako umístěné počítače.

 13. Výjimku k umístnění více počítačů uděluje písemně správce server-housingu. Poté následuje totožná procedura jako při umisťování prvního počítače.

 14. Uživatel umisťuje do prostoru server-housingu počítač, který je v souladu s platnými předpisy Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky. Uživatel se zavazuje provozovat počítač podle platných Pravidel užívání sítě klubu Silicon Hill a v souladu s právní úpravou legislativy České republiky. .

 15. Uživateli je doporučeno, mít v server-housingu na svém počítači nastavené DHCP pro zjišťování a přidělaní IP adresy pro svůj počítač. "Bod doposud neschválen." 1. Závěrečná ustanovení

 1. Provozní řád server-housingu nabývá platnosti dnem 11.9.2007.

 2. Provozní řád server-housingu je možné upravovat na základě vzniklých situací správcem server-housingu, po přednesení úprav příslušnému orgánu a schválení úprav příslušným orgánem.

 3. Počítače umístěné v server-housingu před platností tohoto Provozního řádu server-housingu musí splnit povinnosti stanovené tímto Provozním řádem před začátkem jeho platnosti.

V Praze dne 11.9.2007
........................................................

správce server-housinguProtokol o umístění počítače v server-housingu


Společnost: Studentská unie ČVUT klub Silicon Hill

IČ: 67981224

DIČ: CZ67981224

sídlem: Zikova 4, 166 36 Praha 6

zastoupená: Davidem Hromádkou

(dále jen „společnost")


a


Uživatel: …………..…………..…………..

Narozený: …………..…………..…………..

Bytem: …………..…………..…………..

Mobil: …………………………………..

(dále jako "uživatel")Umisťovaný počítač do server-housingu na bloku 4:


Typ: …………………………………..

Jméno počítače v DUSPSu: …………………………………..

Fyzická adresa síťové karty: …………………………………..


Příslušenství: …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..


Hodnota umístěného vybavení: …………………………………..


Účel, za kterým je počítač umisťován: …………………………………..…………………………

…………………………………..…………………………I. Obecná ustanovení


 1. Uživatel umisťuje do prostoru server-housingu počítač, který je v souladu se zákony České republiky a jehož provoz nebude v rozporu se zákony České republiky.


Datum a místo: ……………… v Praze

………………………......... ……………………….........

uživatel společnost

Jmenné prostory

Varianty
Akce