Pravidla užívání sítě klubu Silicon Hill

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah


Představenstvo klubu Silicon Hill se usneslo na interním předpisu následujícího znění:

HLAVA I - Základní ustanovení

§ 1 - Předmět úpravy

Tento předpis stanoví rámcová pravidla (dále jen „pravidla“) pro užívání počítačových sítí ve správě klubu Studentské unie ČVUT Silicon Hill (dále jen „Klub SH“). Tento předpis je v souladu s Pravidly užívání sítí Studentské unie Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „SU“), Pravidly používání sítě Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“) a se Zásadami přijatelného užití sítě národního výzkumu a vzdělání CESNET2, které jsou nadřazenými předpisy tohoto předpisu.

§ 2 - Základní pojmy

 1. Uživatelem se rozumí každý člen klubu SH.
 2. Počítačem se rozumí technické zařízení disponující výpočetním výkonem, které lze připojit k síti.
 3. Sítí se rozumí funkčně propojený soubor zařízení k přepravě informací mezi koncovými body této sítě nebo soubor rádiových zařízení k přepravě informací nebo jejich vzájemná kombinace.
 4. Lokální sítí se rozumí taková část sítě, která je tvořena zařízeními nacházejícími se mezi páteřní sítí a koncovým bodem sítě včetně tohoto bodu, resp. zařízeními mezi páteřní sítí a radiovým zařízením.
 5. Páteřní sítí se rozumí síť, která propojuje lokální sítě s takovým rozhraním sítě, na kterém končí působnost klubu SH.
 6. Koncový bod sítě je takový bod, do něhož se připojuje koncové zařízení, kterým se pro účely tohoto předpisu rozumí uživatelův počítač.
 7. Rádiovým zařízením se rozumí zařízení, které pro přistup k síti využívá rádiových vln.
 8. Rozhraním sítě se rozumí
  a) koncový bod sítě, který je fyzickým spojovacím bodem, ve kterém je uživateli služby (služeb) poskytován přístup k síti,
  b) rozhraní pro propojování sítí, nebo
  c) rozhraní v prostoru specifikující rádiové prostředí mezi rádiovými zařízeními, v souladu s jejich technickými specifikacemi.
 9. Připojením se rozumí fyzické a logické připojení počítače k rozhraní sítě za účelem využívání síťových služeb.
 10. Službou, resp. síťovou službou se rozumí služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací sítí (sítěmi) třetím osobám.
 11. Veřejnou službou se rozumí služba, z jejíhož poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.
 12. Serverem se rozumí počítač, který poskytuje definované služby nebo prostředky (zdroje) uživatelům.
 13. Síťovou aplikací je program (software), který poskytuje uživateli předem definované služby související s provozem sítě.
 14. Oficiální emailovou adresou se rozumí adresa elektronické pošty, která je každému uživateli přidělena při přijetí do klubu a která je uvedena v Databázi uživatelů strahovské počítačové sítě (dále jen „DUSPS“).
 15. DUSPS je databáze uchovávající nezbytné údaje o členech klubu SH.
 16. Správce je osoba pověřená správou sítě, její částí, resp. služby, která se dle svých možností věnuje pokud možno bezproblémovému chodu této sítě, resp. služby.
 17. Pojmy zástupce bloku, předseda klubu SH a představenstvo klubu SH jsou definovány ve stanovách Klubu SH.

§ 3

Pravidla jsou závazná pro všechny uživatele


HLAVA II - Správa sítě

§ 4 - Organizační struktura

 1. Řízení počítačové sítě má hierarchickou strukturu. Její členění je následující:
  a) předseda klubu SH,
  b) člen představenstva,
  c) správce.
 2. Síť jako celek je technicky a metodicky vedena předsedou klubu SH.
 3. Správou páteřní sítě areálu respektive lokální sítě nebo její části je pověřen příslušný správce.
 4. Seznamy správců jednotlivých částí sítě jsou veřejně dostupné na webových stránkách klubu SH.
 5. Pro vzájemnou oficiální komunikaci mezi správci slouží emailová konference.
 6. Za oficiální komunikační prostředek v rámci klubu je považován e-mail zaslaný na oficiální e-mailovou adresu člena.
 7. Každý oficiální e-mail je považován za přečtený 48 hodin po doručení do schránky člena.

§ 5 - Správa síťových služeb

 1. Správce je povinen:
  a) zajišťovat bezpečnost provozu svěřené síťové služby,
  b) upozornit ostatní správce na zjištěné nedostatky v zabezpečení libovolné síťové služby,
  c) zajistit dle svých nejlepších schopností co nejvyšší kvalitu služby,
  d) bez zbytečných průtahů přidělit uživatelům, kteří si podají oprávněnou žádost, přístupová práva ke službě.
 2. Správce nesmí zneužít
  a) pravomoci vyplývající ze správy dané služby,
  b) informace získané při správě dané služby.
 3. Správce může pro přidělenou službu stanovit další pravidla pro využívání příslušné služby. Tyto předpisy jsou po schválení představenstvem závazné jak pro správce, tak pro uživatele. Představenstvo má pravomoc takováto pravidla dodatečným předpisem upravit.
 4. Všechny schválené předpisy jsou k dispozici na www stránkách klubu SH.


HLAVA III - Pravidla provozu sítě

§ 6 - Přístupová práva a povinnosti

 1. Počítačovou síť klubu SH mohou využívat pouze členové klubu SH.
 2. Uživatel nesmí
  a) poskytnout přístup, ani přidělené uživatelské jméno a heslo k žádné síťové službě, ke které mu bylo přiděleno, další osobě.
  b) zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. opomenuté odhlášení) k činnosti pod cizí identitou,
  c) zneužívat počítačovou síť klubu SH k získání neautorizovaných přístupových práv k libovolné službě,
  d) provádět aktivity vedoucí k získání přístupu k chráněným informacím a datům jiných uživatelů.
 3. Uživatel je povinen
  a) zaregistrovat v databázi DUSPS všechny připojené počítače,
  b) nahlásit příslušnému správci jakékoliv změny v údajích uchovávaných v databázi DUSPS a dostupných na osobní stránce uživatele,
  c) pravidelně sledovat a číst elektronickou poštu přicházející na oficiální e-mailovou adresu člena,
  d) udržovat zabezpečení všech svých počítačů v rámci svých možností na co nejvyšší možné úrovni,
  e) neprodleně příslušnému správci oznámit, pokud jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby) získá privilegovaný stav nebo přístupová práva, která mu nepatří,
  f) respektovat případná další pravidla týkající se konkrétních služeb při jejich využívání.
 4. Uživatel má právo požádat o přidělení přístupových práv k jakékoliv veřejné službě.
 5. Uživatel má nárok na odpovídající kvalitu služby.
 6. Přístupová práva uživatele k veřejné službě jsou přidělena správcem konkrétní služby.
 7. Přístupová práva k veřejné službě přidělená uživateli mohou být omezena či regulována, pokud uživatel nesplní podmínky pro jejich neomezené využívání.


§ 7 - Používání počítačové sítě

 1. Uživatel smí používat
  a) počítače a počítačovou síť pouze pro vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké účely nebo úkoly související s činností SU a ČVUT,
  b) pouze legálně nabyté programové vybavení, a to pouze za dodržení platných autorských zákonů a v souladu s licenčními podmínkami jednotlivých programů.
 2. Za porušení pravidel se považuje zejména
  a) použití sítě pro komerční činnost,
  b) použití sítě pro činnost, která by byla v rozporu s činností SU nebo ČVUT,
  c) použití sítě pro takovou činnost, která by ostatním uživatelům škodila nebo bránila v řádném používání sítě,
  d) poskytnutí přístupu ke službě osobě, která nemá nárok na přístup nebo které byl přístup zablokován, stejně jako zpřístupnění jakékoliv síťové služby Klubu SH třetí osobě.
 3. Klub SH nezodpovídá za ztrátu uživatelských dat vzniklou jakýmkoli způsobem. Za pořizování záložních kopií uživatelských dat a programů si zodpovídají uživatelé sami.
 4. Každý uživatel plně zodpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti SH zveřejnil.
 5. Uživatel je povinen dodržovat pravidla jiných sítí, které prostřednictvím počítačové sítě klubu SH používá. Dále musí dodržovat všechny předpisy tomuto předpisu nadřízené.
 6. Neakceptované zóny nesmí bez povolení předsedy klubu obsahovat odkazy na IP prostor klubu SH. Odkazem jsou chápány všechny záznamy (např. A, AAAA, A6, NS, MX, NAPTR, PTR, apod.).

§ 8 - Postih za nedodržení pravidel

 1. Uživatel, který tato pravidla poruší, bude potrestán podle závažnosti přestupku
  a) domluvou,
  b) omezením, či zablokováním přístupu k dané síťové službě na stanovenou dobu (minimálně týden maximálně rok),
  c) doživotním omezením, či zablokováním přístupu k dané síťové službě,
  d) postihem pomocí vyšších instancí (disciplinární komise SU, disciplinární komise ČVUT, policie ČR).
 2. Uživateli může být u lehkých přečinů, pokud s tím bude souhlasit, udělen alternativní trest v podobě činnosti prospěšné pro klub SH, SU či ČVUT. V případě vykonání trestu alternativního mu bude původní trest adekvátně snížen či prominut.
 3. O výši trestu rozhodne příslušný zástupce bloku. V případě závažného, opakovaného, či vícenásobného porušení pravidel rozhodne představenstvo klubu SH.
 4. Proti rozhodnutí zástupce bloku je možné podat odvolání k představenstvu klubu SH. Toto odvolání nemá odkladný účinek.
 5. Potrestání uživatele představenstvem klubu SH nevylučuje další postih vyplývající z porušení jakýchkoliv jiných předpisů, byly-li uživatelem současně také porušeny.
 6. Představenstvo klubu SH má právo udělit trest i za porušení nadřízeného předpisu, za které byl již uživatel potrestán příslušným mechanismem stanoveným příslušným nadřízeným předpisem.
 7. Seznam udělených trestů a provinění včetně všech alternativních trestů je veřejně k dispozici na www stránkách klubu SH.


HLAVA IV - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 9

 1. K dodržování zásad stanovených těmito pravidly a návazných předpisů se uživatelé zavazují podpisem na seznam členů Klubu SH.
 2. Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení představenstvem klubu SH.


V Praze dne 3. listopadu 2004

Představenstvo klubu SH

Jmenné prostory

Varianty
Akce