Historie SU Pozvánka k založení

Z wiki.siliconhill.cz
Přejít na: navigace, hledání

Pozvání k založení Studentské unie ČVUT v Praze

V Praze 12. října 1997


Vážení kolegové!


Dovolte, abychom Vás informovali o výsledcích dosavadních jednání o možnostech založení Studentské unie ČVUT a požádali Vás o spolupráci při jejím vytváření.

K projednání založení Studentské unie se sešla Studentská část Akademického senátu ČVUT na mimořádném zasedání, které se uskutečnilo v úterý 7. října 1997 v Zasedací místnosti Výpočetního centra na Rektorátě. Kromě studentských senátorů se schůzky zúčastnili také ing. Jan Požár ze zahraničního odboru Rektorátu, místopředseda Stavovské unie studentů VŠCHT a výkonný výbor Studentské unie při fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Dospěli jsme k těmto výsledkům:

  • Jsme přesvědčeni, že po předcházejícím období jisté rezervovanosti studentů k veřejné činnosti a organisování společenského života, o níž se domníváme, že vznikla jako přirozená reakce na období socialismu a uspokojení z vydobyté svobody, přichází doba, kdy zájem o společenské aktivity opět stoupá. Studentská unie je organisací, která pro tyto studentské mimoškolní aktivity vytváří příhodné klima na většině západoevropských universit a která u nás stále ještě chybí.
  • Studentskou unii si představujeme jako studentské sdružení organisující a podporující mimostudijní zájmovou činnost studentů a vyvíjející další aktivity na pomoc studentům. Náplň její práce by mohla zahrnovat informační podporu studentů (vytvoření databáze již existujících zájmových klubů v Praze, vydávání informačních materiálů), podporu sportovních aktivit (např. zašťiťovat turnaje, zajišťovat klubovny a sportovní náčiní), kulturních aktivit (plesy, amatérské divadlo), podpora různých diskusních klubů tak, jak je to obvyklé na anglických universitách, pomoc zahraničním studentům a pod. Vaše náměty a požadavky uvítáme.
  • Vzorem nám budou Stavovská unie studentů Vysoké školy chemicko-technologické a Studentská unie VŠB v Ostravě, s nimiž jsme již navázali kontakty. Zvláště se SUS VŠCHT bychom chtěli v budoucnu úzce spolupracovat na společných akcích (např. Majáles). Budeme také vycházet ze zkušeností Studentské unie při FJFI ČVUT v Praze, která už několik let úspěšně pracuje.
  • Máme za to, že v našich podmínkách nejvhodnější formou organisace bude výkonný výbor složený ze zástupců fakult, přičemž každou fakultu bude representovat jeden člen. První výkonný výbor bude zvolen Studentskou sekcí AS ČVUT, později předpokládáme všeobecné volby. Vedle výkonného výboru by měl stát „manažer“ nebo „koordinátor“, kterého bychom chtěli angažovat jako zaměstnance na civilní službu. Kromě společných aktivit Studentské unie ČVUT by mohly pracovat víceméně nezávislé sekce na fakultách, jež by využívaly informační a možná i finanční podpory Studentské unie ČVUT.
  • K financování některých projektů Studentské unie ČVUT se pokusíme o získání grantu. S tím nám přislíbil pomoc ing. Požár z Rektorátu. Dále očekáváme podporu z rozpočtu ČVUT ve výši zhruba 200 000 Kč, tak jak je to obvyklé i na jiných českých universitách, kde studentské unie fungují.
  • Další schůzka se uskuteční 21. října 1997. Na ní by již měl být zvolen výkonný výbor a připraveny Stanovy. Veškerá dosavadní ujednání jsou předběžná. Všichni zájemci o práci ve Studentské unii jsou srdečně zváni.


K úspěchu této naší činnosti potřebujeme především Vaši účast a podporu. Doufáme také v podporu vedení ČVUT, Akademického senátu ČVUT, akademických senátů fakult a zvláště aktivních studentů.


Těšíme se na spolupráci s Vámi.


Za Studentskou sekci AS ČVUT


Jaroslav Kuba,

místopředseda AS ČVUT

Jmenné prostory

Varianty
Akce